previous.gif - 1,16 kb

 

 

החטא הקדמון (1

סיבות האיבה (2

הטראומות הפסיכואנרגטיות של האדם-הקדמון והדתות (3

"תסביך היהושע" - חטא יושע (4

הזרע - אישיות בפני עצמה (5

יהודים - זרע הי (6

"טראומות הגדרת המין", חתא יודים או הסיבה לתסביך(7

 הסיבות לאנטשמיות(8

"תסביך ישמעאל" - חטא ישמעאל (90.gif - 5,09 kb1.gif - 3,22 kb2.gif - 7,07 kb3.gif - 9,36 kb4.gif - 44,03 kb5.gif - 37,94 kb6.gif - 31,83 kb7.gif - 28,08 kb8.gif - 42,69 kb9.gif - 32,83 kb10.gif - 42,74 kb11.gif - 47,01 kb12.gif - 52,73 kb13.gif - 42,05 kb14.gif - 41,34 kb15.gif - 46,56 kb16.gif - 50,48 kb17.gif - 41,04 kb18.gif - 49,81 kb19.gif - 41,74 kb20.gif - 47,36 kb21.gif - 51,83 kb22.gif - 37,74 kb23.gif - 44,07 kb24.gif - 21,17 kb


 

       previous.gif - 1,16 kb